نقشه خوانی موبایل

نقشه خوانی موبایل _ مفهوم مخفف کلمه ها در نقشه آموزشگاه بین المللی طیف موبایل https://telegram.me/teifmobile www.teifmobile.com در این مقاله قصد داریم به نقشه خوانی موبایل و مخفف کلمه های اصلی در نقشه خوانی موبایل بپردازیم. مخفف کلمه ها به ترتیب حروف : A/D-converter = Analog-to-digital converter ACI = Accessory Control Interface ADC =...